កុំបង្ខំគេឱ្យដឹងគុណយើង សាន សុជា​ [San Sochea Q&A]

スポンサーリンク
itools

【視聴数 241】

【チャンネル名 San Sochea Q&A】

【タグ san sochea,សាន សុជា សំណួរ ចម្លើយ,san sochea សំណួរ ចម្លើយ,សាន សុជា,San Sochea Q&A,san sochea question and answer,san sochea q&a,Mix – San Sochea Q&A,ស្តាប់ធម៌,កុំបង្ខំគេឱ្យដឹងគុណយើង】

コメント

  1. iQ 9T9 より:

    ពីរោះណាស់ជ្រះថ្លាណាស់ម្ចាស់គ្រូ

  2. Da Lis より:

    🙏🙏🙏ករុណា​ព្រះ​គុណ​ម្ចាស់​